GDPR

CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5, IČO: 18628966 svým zákazníkům zajišťuje širokou paletu služeb při poskytování komplexních služeb v oblasti správy nemovistostí a to jak z oblasti technické, tak i personální.

V rámci zajišťování svých činností provádí CENTRA a.s., která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

1) Pracovněprávní agendu

2) Ochranu osob, majetku a obchodních informací

3) Marketing


Vzhledem k tomu, že CENTRA a.s. je především společností, která poskytuje služby svým zákazníkům, tak z pozice zpracovatele zajišťuje následující agendy obsahující osobní údaje:

1) Komplexní správa nemovitostí

2) Realitní služby

3) Facility Management - provoz a údržba budov


Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na CENTRA a.s. vztahuje.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či isntitucím není CENTRA a.s. uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u CENTRA a.s. nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Máte právo:

    a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,

    b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané CENTRA a.s. jsou nepřesné),

    c. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

    d. podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušným ustanovením obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči CENTRA a.s. uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

8) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

    Ing. Ivan Sequens
    email:dpo@centra.eu

    CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, Praha 5Rychlý kontakt a důležitá spojení

CENTRA, a.s.
Na Zatlance 1350/13
150 00  Praha 5

IČ: 18628966
DIČ: CZ18628966
  • +420 251 119 400
  • +420 251 119 411
  • info@centra.eu
  • ID datové schránky: p78n6h2

Ozveme se vám